Val 2018 | Sverigedemokraterna i Grums

Val 2018

GRUMS – INTE BARA GRUVÖN

För att kunna erbjuda de kommunvisioner vi har måste politiken frigöra ekonomiska förutsättningar de kommande åren. Aktuella avtal med Migrationsverket måste reduceras till att bara omfatta det lagen föreskriver och inga nya avtal får upprättas om Grums kommun skall klara av den framtida välfärden och kommunservicen för sina invånare.

När det gäller kostnader för anhöriga och återföreningen, ersätts bara vissa delar av de faktiska kostnaderna. Kommunerna kan tvingas till skattehöjningar, nedskärningar eller omprioriteringar och därmed ställa verksamheter emot varandra när pengarna inte räcker till allt.

 

Flyktingmottagande och integration

• Grums kommun årligen bör upprätta ett mångkulturellt bokslut, för att kunna belysa kostnaden för asylmottagandet, ensamkommande ”barn” och följande anhöriginvandring

• Tillfälliga EU-migranter inte bör beredas plats i det kommunala skolväsendet och illegala invandrare bör inte ges rätt till försörjningsstöd och bostäder genom Grums kommuns försorg.

• Grums kommun, i fall där tvekan finns om den ensamkommande asylsökande ålder, skall genomföra en så noggrann åldersutredning som möjligt med dagens teknik.

• Grums kommun arbetar för att avvecklar alla ingångna avtal med migrationsverket, som finns utöver det lagstadgade kravet.

 

En skola på småskalig grund vad gäller elevantal på skolan och i klasserna

• Fler vuxna skall göra eleverna sedda och ingen skall behöva glömmas bort och försvinna i mängden

• Kunskap skall stå i fokus i en skola där ordning och reda råder

 

Vi vill ge de äldre en trygg och värdig ålderdom på riktigt

Äldreomsorgen skall kunna erbjuda trygghetsboenden med aktiviteter för de gamla, gemenskapslokaler för måltider, samvaro, hobby och rekreation.

 

Ungdomen är Grums framtid – ge dem möjligheterna att utvecklas

Det lokala idrotts- och föreningslivet skall stödjas av kommunen. Barn och ungdomar behöver ha tillgång till ett aktivt föreningsliv där man kan välja på flera olika inriktningar och alternativ. Grundintressen är oumbärligt inför fortsättningen av livet.

• Ungdomar skall både ha möjlighet till praktik för att kunna utvecklas och förverkliga sin framtid

• Vi värnar ett rikt fritids- och kulturutbud för de yngre generationerna

 

Stöd och vägledning åt småföretagare

Varje extra sysselsatt kommuninvånare innebär extra skatteintäkter, samtidigt som utgifterna för ekonomiskt bistånd minskar. Småföretagande är särskilt gynnsamt eftersom en kommun som är beroende av några få stora företag är sårbar.

• Grums kommun bör aktivt verka för att skapa förutsättningar för konstruktiva samarbeten mellan myndigheter, arbetsförmedling, näringsliv och utbildningsväsende.

 

Grums kommun som arbetsgivare

Många anställda inom Grums kommun, arbetar idag deltid trots att de många gånger vill och kan arbeta heltid. Ofrivilligt deltidsarbete medför en rad nackdelar i form av dålig ekonomi, dålig pensionsutveckling och försämrade möjligheter till kompetensutveckling.

 

Barnkultur

Barnkulturen och i synnerhet läsfrämjande insatser för barn och ungdom bör vara en prioriterad verksamhet för Grums kommun.

 

Psykisk ohälsa, alkohol och droger bland unga

Missbruk av alkohol, droger och psykisk ohälsa bland barn och unga bland unga är ett stort problem i dagens samhälle och Grums är inget undantag. Vi vill se en fungerande ungdomsmottagning och ett väl fungerande familjestöd.

• Obligatorisk information på skolorna kring droger och dess effekter

• Socialsekreterare placeras på högstadiet för naturligare kontakt mellan elev, föräldrar och skolpersonal