Vår politik | Sverigedemokraterna i Grums

Vår politik

 

Vår politik

Vi är ett Sverigevänligt parti som eftersträvar en hög grad av gemenskap och samhörighet i samhället. Vi önskar oss ett varmare samhälle där människor känner trygghet och visar omtanke genom att ta ansvar för varandra. En förutsättning för en gemensamt finansierad välfärdspolitik, låg brottslighet och en fungerande arbetsmarknad är den gemenskapen.

 

Splitring-300x300

Nej till splittringspolitik

Partiet ser därför med stor oro på den splittringspolitik som de andra partierna bedrivit de senaste decennierna. Det är en politik som segregerar allt mer och har gjort att det växt fram stadsdelar avskärmade från övriga samhället. Vår politik syftar istället till att ena och sammanföra människor kring gemensamma grundläggande värderingar med en gemensam syn på jämställdhet, yttrandefrihet, demokrati och på vad som är rätt och fel.

 

Valfard-300x300

En stark och gemensamt finansierad välfärd

Partiet förordar en generell och solidariskt finansierad välfärdsmodell där utgångspunkten är att alla barn oavsett familjebakgrund, bostadsort och föräldrarnas inkomst skall ha goda grundförutsättningar att lyckas i livet och där alla skall kunna lita på att samhället träder in hjälper en när man av olika anledningar inte kan stå på egna ben, på samma sätt som det fungerar i en god och väl fungerande familj.

 

Vag-300x300

Varken ett höger- eller vänsterparti

Partiet tror på ett starkt välfärdssamhälle samtidigt som vi inspirerats av traditionella värdekonservativa idéer. I höger- eller vänsterfrågor har vi en pragmatisk hållning där varje situation måste bedömas för sig. Vad som i den specifika situationen ger störst samhällsnytta är mer relevant än att låsa sig efter dogmatiska ideologier. Partiet kan av dessa anledningar inte placeras in på den klassiska vänsterhögerskalan och tillhör därför inte heller något av de traditionella blocken.

Prioriterade frågor i Grums

 

 

Rovdjurspolitik

Rovdjurspolitiken måste präglas av lokalt inflytande, där invånarnas stämma hörsammas och respekteras. Det kan inte vara meningen att mark- och djurägare skall köras över när de mister både djur, fritidssysselsättning och den trygghet det innebär att kunna vistas fritt i skog och mark.

Företag

Företagsklimatet bör förbättras för att göra det enklare och snabbare att etablera sig i kommunen.

 

Migration

Vi vill inte se en utökning av redan befintliga avtal med Migrationsverket om flyktingmottagande. Utmaningen ligger i att först och främst ta hand om de flyktingar vi redan förbundit oss till att ta emot genom lagar och avtal. När det gäller kostnader för anhöriga och återföreningen så ersätts bara vissa delar av de faktiska kostnaderna. Kommunen kan tvingas till skattehöjningar, nedskärningar eller omprioriteringar och därmed ställa verksamheter emot varandra när pengarna inte räcker till allt.

Turism

Vi vill skapa och utveckla turismen i Grums. Inte många kommuner i Värmland har lika magert kulturutbud som vår kommun. Vår kommuns kulturutbud är alltför präglat av socialdemokratiskt förd politik genom åren.

 

Äldrevård

Äldreomsorgen skall kunna erbjuda trygghetsboenden med aktiviteter för de gamla, gemenskapslokaler för måltider, samvaro, hobby och rekreation. Varm vällagad näringsrik mat skall serveras och levereras av hemtjänsten. Låt ungdomar praktisera på äldreboenden och avlasta personalen med social samvaro och aktiviteter. Kommunen skall motverka ensamheten bland våra äldre.

Ungdomar och utbildning

Skolan skall vila på småskalig grund vad gäller elevantal på skolan och i klasserna. Fler vuxna skall göra eleverna sedda och ingen skall behöva glömmas bort och försvinna i mängden. Kunskap skall stå i fokus i en skola där ordning och reda råder. Sverigedemokraterna vill höja föreningsbidragen för att främja ungdomars fritidsintressen Vi vill också att ungdomar ges praktik ute på kommunens arbetsplatser. Genom att få in en fot på arbetsmarknaden får man som ungdom både insikt, lärdom och chansen att visa framfötterna.

 

Landsbygd

Sverigedemokraterna i Grums vill verka för en levande landsbygd med service i form av vård, skola och omsorg inom hela kommunens gränser. Vi motsätter oss centralisering i storskalig form.

 

Trygghet

Vi vill verka för en kommun där människor känner gemenskap och bryr sig om varandra, en kommun där mobbing, diskriminering och rasism inte existerar.

 

 

Detta är en grundläggande del av allt vi kommer att arbeta för.